تجهیزات در مشخصات تسطیح در نقشه برداری استفاده می شود