4 خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ ها چه هستند؟ شمشیرهای چه اثر؟