واشر ورود به سیستم مورد استفاده برای فروش در انگلستان