عواقب کل شرکت های بین المللی در کشورهای در حال توسعه