توضیح روند جدائی الکترو مغناطیسی برای غلظت از سنگ معدن