هزینه حفاری در هر متر در معادن سنگ آهن 100 میرسیم هند قطر