تجهیزات استخراج معدن در ژانویه و ماه دسامبر 2010 استان