قیمت به طور متوسط ​​در هر تن سنگ پیروز شدن اورگان 2012