می توان از پردازش سنگ معدن آهن و ارتقاء وزن مخصوص مواد