چگونه برای ساخت یک گهواره برای حرکت سوپاپ ماشین طلا