یک نمودار نمونه ای از یک برچسب نیز ماشینهای فرز بزرگ جهانی