شرکت اختصاص داده شده به آل پوشش ارز از وسط خم شدن توپ میله میلز آن حال مذاکره