سرکوب و روی صفحه نمایش چیزی است که توده و جریمه می شوند